Forskarvardag för en subatomär fysiker

Att beskriva vardagen för en subatomär fysiker är en omöjlig uppgift då den inte finns! En dag vilken som helst kan innebära att man gör så vitt skilda saker som att sitta nattskift vid en acceleratoranläggning någonstans i Europa, skriva artiklar för vetenskapliga tidskrifter där man redovisar sina senaste resultat, trassla med tullen för att få igenom detektorer från utlandet, köra utrustning i minibuss över halva kontinenten, undervisa i grundutbildningen på Chalmers eller Göteborgs Universitet, fixa biljetter inför nästa resa, kämpa med licentiat-/doktorsavhandling, testa detektorer i hemmalaboratoriet, förbereda föredrag, skriva förslag för nya experiment, göra dataanalys på arbetsstation, sitta på konferens,...

Det som skiljer vårt sätt att arbeta från många andra forskare är att vi inte kan slinka in i laboratoriet och göra experimenten samma eftermiddag om vi har fått en lysande ide under lunchen. Istället krävs vanligtvis åratal av förberedelser. Vi ska här visa hur det kan gå till och exemplifiera med två experiment som vi har gjort de senaste åren, ett vid CERN-ISOLDE i Genève, Schweiz och ett vid GANIL i Caen, Frankrike:

Deltagare:

Björn Jonson

Björn Jonson

Professor
Göran Nyman

Göran Nyman

Biträdande Professor
Thomas Nilsson

Thomas Nilsson

Forskarassistent, Teknologie Doktor
Martin Smedberg

Martin Smedberg

Forskarstuderande, Teknologie Licentiat

Karin Markenroth

Forskarstuderande, Civilingenjör
Leif Axelsson

Leif Axelsson

Forskarstuderande, Filosofie Magister

Experimenten

Tidiga förberedelser:

Då man har en ide för ett nytt experiment så gäller det redan från början att tänka igenom noga vad man vill göra, vid vilken facilitet det passar bäst att göra det och vilken utrustning som behövs. I vissa fall kan vi bidra med de flesta detektorerna själva, i andra fall finns det vi behöver vid den aktuella acceleratoranläggningen. Man tar kontakt med kollaboratörer på andra universitet/institut (varierar för vår del mellan ca. 20 och 60 personer beroende på experiment) och ser till att ha en lokal kontakt på den facilitet man tänker göra experimentet. Diskussioner med teoretiker som är specialiserade på området görs ofta för att klargöra vad som är intressant att mäta.

CERN-ISOLDE

Vid ISOLDE har gruppen under många år gjort studier av exotiska kärnors sönderfallsegenskaper. Under 1992 började planerna på att göra ett så fullständigt experiment som möjligt på sönderfallet av 11Li att ta form. Vi ville mäta alla tänkbara partiklar som emitteras i sönderfallet, så det förutsatte detektorer för neutroner, gammastrålar, elektroner och laddade partiklar (alfapartiklar, deutroner, tritoner). De flesta av de detektorer som krävdes fanns redan att tillgå i Göteborg eller på CERN. För de laddade partiklarna fanns ingen kommersiell detektor som fungerade, så en gasfylld detektor byggd av Thomas några år tidigare (som examensarbete) användes.

Experimentet planerades tillsammans med fysiker från CERN, Madrid (Spanien), Århus (Danmark), Orsay (Frankrike) och Darmstadt (Tyskland).

GANIL

En av de halokärnor som vi har studerat ingående är 11Be, som har en neutron löst bunden till en inre kärna av 10Be. Om man byter ut alla neutroner en viss nuklid mot protoner och vice versa så får man nuklidens spegelkärna som på grund av symmetri har liknande egenskaper. Spegelkärnan till 11Be är 11N, som är obunden, den sönderfaller alltså omgående, men man kan ändå studera denna resonans och få fram information om strukturen. Vid GANIL var det möjligt att få en stråle av 10C vid en passande energi. Dessa projektilkärnor kunde plocka upp, varvid 11N bildas, och sedan åter emittera en proton då de passerade ett tjockt gastarget.

Här kunde kommersiella detektorer användas, men de skulle befinna sig inuti en kammare fylld med metangas som fungerade som target. Denna konstruerades pa Chalmers under hösten 1994. Karin fick börja sitt examensarbete med att testa detektorer och viss elektronik, samt att forbereda andra detaljer av experimentet.

Detta experiment planerades tillsammans med fysiker från GANIL, Madrid, Moskva, Orsay, Åbo (Finland), Århus och Dubna (Ryssland).

Proposal:

Då planerna börjar ta fastare form så skriver man en proposal som är en sammanställning på ett tiotal sidor där man redovisar sitt experiment, hur mycket stråltid man begär, varför man vill genomföra experimentet och vilka fysikaliska resultat man förväntar sig. Denna skickas till faciliteten i god tid före ett så kallat programkommitté-möte.

CERN-ISOLDE

Genom intensiva diskussioner med våra kollaboratörer, främst Århus-gruppen, arbetade vi fram en proposal som sändes in till ISC (ISOLDE Scientific Committee) som är ISOLDE:s programkommitté. Det bestämdes att Göran skulle vara kollaborationens kontaktman gentemot ISOLDE, detta kallas att vara "spokesperson" för experimentet

GANIL

Kollegor från Moskva besökte Göteborg under hösten 1994 och diskuterade hur experimentet skulle genomföras. Detta resulterade i att en proposal skickades till GANIL:s "Comité des Expériences du GANIL" i början av 1995. Björn utsågs till "spokesperson" för detta experiment.

Programkommitté:

Till programkommitté-mötet åker någon från gruppen för att hålla ett föredrag där experimentet presenteras ytterligare. PAC är vanligtvis en internationellt sammansatt expertgrupp inom kärnfysik som ska bedöma de olika experimentförslagen och rangordna dem efter hur intressant forskningen bedöms vara. Detta är viktigt, då den tillgängliga stråltiden vid internationella faciliteter är långt mindre än det som fysikerna begär.

Om vår proposal anses vara tillräckligt intressant för att få den begärda stråltiden (eller en del av den) så är det bara att fortsätta att förbereda sig, annars får man tänka över sitt föreslagna experiment ännu en gång, försöka förbättra det eller kanske försöka utföra det vid en annan accelerator.

CERN-ISOLDE

Göran tog flyget till Genève i maj 1993 och presenterade experimentet under den öppna sessionen av ISC-mötet. Under det slutna där endast de oberoende experterna fick delta, bestämdes att vi fick 15 skift (1 skift = 8 timmar) att disponera för vårt experiment.

GANIL

Björn reste till Caen i Normandie i januari 1995 och presenterade 11N - experimentet. Experimentkommittén fann det intressant, så vi tilldelades 11 skift.

Mera förberedelser:

Då experimentet är godkänt vidtar en intensiv fas med att verkligen skaffa fram den utrustning som man vill använda. Detektorer och experimentelektronik måste kanske köpas, men i många fall finns inte det man behöver att tillgå kommersiellt, så mycket måste byggas och nyutvecklas själv. Så mycket som möjligt av utrustningen måste testas innan experimentet, detta gör vi i vårt hemmalaboratorium i Göteborg.

Då experimentet närmar sig, åker vanligtvis någon eller några deltagare ur gruppen till den aktuella anläggningen några veckor eller någon månad i förväg för att tillsammans med de lokala kollaboratörerna bygga upp experimentet. Detta handlar dels om rent mekaniskt/fysiskt arbete där anläggningens strålrör ska passas ihop med experimentets vacuumkammare och att positionera detektorer, dels om att få in alla elektriska signaler från detektorerna i experimentelektroniken och datainsamlingssystemet.

Då själva stråltiden närmar sig kommer fler av gruppens medlemmar, och även andra kollaboratörer, till faciliteten. Om möjligt så försöker man redan före experimentet att kalibrera detektorerna med hjälp av radioaktiva preparat så att man känner energi- eller tidsskalan.

CERN-ISOLDE

Den tidigare utvecklade gasfyllda detektorn hade inte använts på lång tid, så Göran och Thomas monterade upp den i Göteborg för att testa den och försöka optimera gastryck och elektrisk spänning. Neutrondetektorerna testades av Martin med ny elektronik för att behandla signalerna. Med hjälp av denna kunde man nu skilja mellan när en neutron eller en gammastråle träffade detektorn.

Efter att testerna var gjorda, skickades utrustningen till CERN och Thomas och Göran åkte ner till ISOLDE under några dagar i augusti 1993 för att förbereda på plats. Björn var redan på CERN i andra ärenden. Tillsammans med kollegor från Århus sattes experimentelektroniken upp, och datainsamlingssystemet testades. Experimentet kunde emellertid inte anslutas till anläggningen eftersom det aktuella strålröret var upptaget av ett annat experiment.

I slutet av september 1993 åkte Björn, Göran, Thomas och Martin till ISOLDE igen för att, tillsammans med de andra involverade fysikerna, sätta all utrustning på plats och påbörja experimentet.

ISOLDE set-up

GANIL

Kammaren som skulle fyllas med gas blev färdigställd på institutionens verkstad, och testades i Göteborg av Leif och Karin. För att kunna testa under mer realistiska förhållanden fraktades den till en accelerator i Jyväskylä, Finland, där Leif och Karin tillsammans med en grupp fysiker från Åbo och Moskva kunde testa att metoden fungerade. Detta gjordes genom att skjuta in en 12C-stråle i kammaren som fylldes med heliumgas, och man studerade resonanserna i de resulterande 16O kärnorna.

Kammaren fungerade bra, och metoden gav lovande resultat, sa allt verkade bra inför 11N-experimentet. Fortfarande fanns många detaljer att ordna, till exempel att bestämma vilken elektronikuppställning man skulle ha och att frakta kammare och detektorer till Frankrike.

I slutet av mars 1996 åkte Leif och Karin till GANIL för att montera kammaren och annan utrustning som inte fanns på plats, till exempel ett system för att fylla gas i kammaren.

GANIL setup

Stråltid:

När man då slutligen får en stråle av den radioaktiva nuklid man vill ha, så gäller det att snabbt kontrollera att alla detektorer fungerar tillfredsställande, så det krävs att man har en god monitorering av den mätdata som kommer in. Att finjustera experimentet kan ta allt från ett fåtal timmar till flera dagar. Då en accelerator är en dyrbar anläggning körs den dygnet runt, och ofta arbetar de fysiker som är direkt ansvariga för experimentets olika delar också i det närmaste dygnet runt tills allting fungerar.

Då man är övertygad om att allt fungerar tillfredsställande så låter man experimentet rulla på under kontinuerlig övervakning (deltagarna sitter skift) och samlar hela tiden mätdata på magnetband under några dagar, eventuellt med avbrott för byte av target eller stråle av en annan intressant nuklid.

CERN-ISOLDE

Efter många och långa förberedelser var det alltså dags att påbörja själva experimentet. Kalibreringar och tester utfördes, inställningarna finjusterades så att vi verkligen kunde registrera de eftersökta effekterna och det ena problemet efter det andra dök upp och avhjälptes för det mesta... Efter ett drygt dygn verkade all mätutrustning fungera tillfredsställande, så det var bara att samla statistik på ett par EXABYTE-tapes (likadana som används i Video-8-kameror).

GANIL

När stråltiden började kom även Björn till GANIL, vilket också många av kollaboratörerna frän Madrid, Aarhus, AAbo och Moskva gjorde, så inklusive de franska fysikerna var det ett tjugotal som fanns på plats - och det behövs för att det ska vara möjligt att köra dygnet runt. De första två dagarna gick åt till att kalibrera detektorerna, finjustera elektroniken och ställa in alla delar av acceleratorn så att man var säker på att det som kom in kammaren verkligen var 9C med den energi man ville ha.

Dataanalys och tolkning:

Ofta kan man redan under experimentet få en uppfattning om man har lyckats med sina intentioner, men för att få fram de slutliga resultaten krävs en grundlig dataanalys. Ett experiment kan generera flera tiotals Gigabyte rådata, där varje intressant händelse (exempelvis ett sönderfall eller en kärnreaktion) ger 10 - 1000 parametrar, alltså olika mätvärden från de detektorer som har använts, beroende på experimentets utseende. Med hjälp av speciellt utvecklad programvara från CERN kan man kombinera dessa parametrar till fysikaliska storheter som energi, rörelsemängd, massa, laddning etc. för varje enskild händelse. Man kan även se hur de fysikaliska storheterna är relaterade till varandra för varje händelse.

Dataanalysen kan i vissa fall ta flera år. Det krävs många "upptäcksfärder" i datamängden innan man kan vara säker på att det extraherade fysikaliska storheterna är helt korrekta.

De resultat man slutligen får fram kan behöva en teoretisk tolkning i samarbete med avdelningens teoretiker.

CERN-ISOLDE

Mätdatan från ISOLDE-experimentet analyserades till stor del av våra kollegor i Århus, men Martin stod för en del av analysen av neutron-mätdatan.

GANIL

Det mesta av dataanlysen gjordes under en hektisk månad i Göteborg av Leif, Karin och kollegor från Moskva, men en efterkontroll gjordes ett år senare i Finland av samma personer.

Informationsspridning och publicering:

Då man har avslutat analysen så gäller det att tala om för omvärlden vad man har gjort, vilket kanske först sker genom att man visar resultaten under ett föredrag på någon konferens. Här kan man ofta få konstruktiv kritik angående experimentets utförande, analys och uttolkning av data.

Slutligen sammaställer man arbetet i en eller flera artiklar i internationella facktidskrifter, i vårt fall rör det sig om publikationer som exempelvis Physical Review Letters, Physical Review C eller Nuclear Physics A. Innan dessa publicerar artikeln så sänds den till en eller flera referees, erkända experter inom det aktuella området, som bedömer om det utförda arbetet håller tillräckligt hög vetenskaplig standard för att kunna publiceras.

Ofta ingår sedan artikeln i en licentiat- eller doktorsavhandling, som någon av gruppens forskarstuderande skriver ihop för att få motsvarande examen.

CERN-ISOLDE

Experimentet lade grund för ett antal artiklar, tidigt i analysen upptäckte vi bevis för beta-fördröjd deuteronemission och gjorde en publikation om detta.

GANIL

En första kort artikel om resultaten publicerades i oktober samma år. Efterarbetet med noggrannare analys och mera teoretiska diskussioner fortsatte sedan i ytterigare nagot år för att avslutas med en längre artikel. Resultaten presenterades också på olika konferenser av Björn, Leif och Karin, vilket bland annat ledde till diskussioner om nya experiment med samma metod.

Experimentet utgjorde även stommen i Karins examensarbete och i Leifs licenciatexamen.