Sorteringsdemo, Java

Javaprogrammet skulle varit här

 In English

Användarhandledning

Sorteringsalgoritmer

Källkoden

Javaprogrammet i större fönster

Javaprogrammet i mindre fönster


Av Håkan T. Johansson

Hemsida: http://fy.chalmers.se/~f96hajo/old

E-post: f96hajo@chalmers.se
Eller använd ett formulärAnvändarhandledning

Programmet visar hur en lista med olika element (representerade med olika höjd och färg) sorteras med olika sorteringsalgoritmer, d.v.s. demonstrerar sorteringsalgoritmerna i aktion. Då en sorteringsalgoritm arbetar räknas antalet jämförelser mellan element och antalet byten av element som sker.

Kontrollerna

Hastighet (Speed):

Anger pausen efter varje byte/kopiering av element. Snabbare åt höger.

Antal element (Elements):

Anger hur många element som listan skall innehålla. Värden 1 - 10 000 är giltiga. Tryck på Enter/Retur för att genomföra en förändring.

Slumpa (Randomize):

Slumpar om värdena (höjd och färg) på elementen.

Slumpa färg (Randomize Color):

Slumpar om värdena (höjd och färg) på elementen. Gör så att fler element än vanligt i samma färg får samma höjd.

Omvänd (Reverse):

Vänder listan bak-och-fram.

Spara lista (Save State):

Sparar den aktuella listan. Informationen går förlorad om antalet element ändras.

Hämta lista (Restore State):

Använder den sparade listan som aktuell lista. Detta är användbart då man vill jämföra olika sorteringsalgoritmer, eftersom en omslumpning av listan ger annorlunda förutsättningar.

Sortera efter värde (Sort by Value):

Sorterar elementen efter värde (höjd).

Sortera efter färg (Sort by Color):

Sorterar elementen efter färg. Om man först sorterar elementen efter värde (höjd) och sedan efter färg kan man ta reda på om en sorteringsalgoritm är stabil.

Avbryta sortering (Abort Sorting):

Används då man inte orkar vänta på att en sorteringsalgoritm skall terminera.

Sätta igång sortering (BubbleSort, Alternating BubbleSort, InsertationSort, SelectionSort, ShellSort, HeapSort, MergeSort, QuickSort, A Hundred Bogosorts):

Starta sorteringen genom att välja en sorteringsmetod.

comp anger antalet utförda jämförelser och swap antalet utförda byten av element. Ju färre, dess bättre.


Sorteringsalgoritmer

Allmänt

Tidsåtgång

Sorteringsmetodernas tidsåtgång anges med ordo-notation, O(n), dvs storleksordning. Måttet kan inte användas för att jämföra tider som olika algoritmer använder, men däremot kan notationen ange hur intelligent eller slug en algoritm är. Om man känner till tids-komplexiteten för en algoritm (t.ex. att BubbleSort harO(n2)), och tiden för att genomföra algoritmen för ett problem av storleken n (t.ex. liststorleken = n), kan man gissa sig till vilken tid det tar för en annan problemstorlek.

Man brukar kalla sorteringsalgoritmer med en tidskomplexitet på O(n2) för enkla och de med en tidskomplexitet på O(n log n) för avancerade. För större problem kan man även använda beskrivningen: O(n2) - synnerligen meningslös, O(n log n) - användbar och O(n!) - bara dum :-).

Stabilitet

Stabil algoritmIntabil algoritmEn sorteringsalgoritm sägs vara stabil om den inte byter inbördes ordning på element med samma sorteringsnyckel vid sortering. T.ex. om elementen först sorterats efter höjd och sedan sorteras efter färg, är metoden stabil om elementen efteråt inom varje färg fortfarande är sorterade m.a.p. höjd.

Algoritmer

Algoritm Metod Tidsåtgång Stabil
BubbleSort Itererar genom listan upprepade gånger och jämför vid varje steg två grannar. Om de är i fel ordning byter de plats. Ovan har metoden implementerats så att det minsta elementet bubblar ner vid varje iteration.

O(n2)

Ja

Alternating BubbleSort Itererar genom listan upprepade gånger och jämför vid varje steg två grannar. Om de är i fel ordning byter de plats. Varannan gång genomlöps listan framlänges, varannan gång baklänges.

O(n2)

Ja

InsertationSort Betraktar en del av listan till vänster som sorterad. Vid varje iteration sätts nästa element in på rätt plats i den sorterade delen genom bubbling neråt.

O(n2)

Ja

SelectionSort Betraktar en del av listan till vänster som sorterad. Vid varje iteration letas det minsta av de återstående elementen upp och placeras in på nästa plats.

O(n2)

Nej

ShellSort Fungerar huvudsakligen som den ökända BubbleSort, men börjar med att jämföra element på stora avstånd (t.ex. halva listans längd) och går ned i avstånd mellan elementen som jämförs tills avståndet är 0 och därmed hela listan är sorterad. På detta sätt genomförs först en grovsortering av listan.

O(n log n)

Nej

HeapSort Använder en analogi mellan kompletta binära träd och hur de lagras i en lista. I detta fallet har trädet egenskapen att värdet i en nod är större eller lika med värdet i barnnoderna. I varje iteration är det första elementet i det binära trädet således det största och byts ut mot det sista, så hamnar det på rätt plats i listan. Så behöver man bara återställa trädet (varje nod större eller lika med varje barnnod), och det är dags för nästa iteration.

O(n log n)

Nej

MergeSort Varje steg i algoritmen sorterar ihop två delar av listan. Delarnas storlek börjar med att vara ett och dubblas tills längden är hela listan och den därmed är sorterad. Problemet med algoritmen är att den under sorteringen behöver extra minne proportionellt mot antalet element i listan.

O(n log n)

Ja

QuickSort Väljer ut ett strategiskt pivotelement och placerar alla element mindre än pivotelementet i början av listan och alla element större än pivotelementet i slutet på listan. Sedan anropas QuickSort rekursivt för början av listan och för slutet av listan.

O(n log n)

Nej

BogoSort BogoSort är ekvivalent med att upprepade gånger kasta upp en kortlek i luften, plocka upp korten slumpvis, och sedan testa om de är i ordning. Den tjänar som det klassiska exemplet på fulhet. Mer information finns på http://www.science.uva.nl/~mes/jargon/b/bogosort.html. Min implementering skiljer sig lite från den ovan beskrivna, men resultatet är ungefär detsamma.

O(n!)

Nej