Vågrörelselära och optik (FYN040A)

Naturvetarprogrammet, T4 2002


KURSINFORMATION


  1. Kursinnehåll
  2. Kursmaterial
  3. Föreläsningar
  4. Räkneövningar
  5. Laborationer
  6. Kursassistent
  7. Tentamen
  8. Godkänd kurs
  9. Övriga upplysningar

1. Kursinnehåll

Kursen innehåller tre moment: föreläsningar, räkneövningar och laborationer. En skriftlig tentamen avslutar kursen och omfattar de tre nämnda momenten.

2. Kursmaterial

Föreläsningarnas innehåll kan i stort återfinnas i ett kompendium och en bok:
B.-E. Mellander, Mekaniska vågor, kompendium.
Försäljes vid en av de första föreläsningerna.

E. Hecht, Optics, 3. eller 4. upplagan.
Inköpas individuellt på Cremona (c:a 670 kr).

Laborationshandledningar och tidigare tentamina kommer att försäljas under kursens första veckor.
Dessutom kan följande litteratur rekommanderas som tillägg:
Göran Jönsson, Våglära och optik, Teach Support, Lund, oktober 1999. (c:a 370 kr pä Cremona)
Boken är mycket bra till vågrörelse-delen av kursen, men inte tillräckligt omfattande till optik-delen av kursen. Genom att supplera med t.ex. delar av Hecht (bibliotek, låna hos kurskamrater,...) bör det dock gå bra att använda denna boken.

Grant R. Fowles, Introduction to Modern Optics, Second edition, Dover 1975.
Mycket matematisk

Max Born and Emil Wolf, Principles of Optics, Seventh edition, Cambridge 1999.
Stor och tung i mer än en förstånd - fast mycket bra för att läsa fördjupande här och vart.

3. Föreläsningar

3.1 Tider.

Föreläsningarna följer bifogat schema. Vissa avvikelser från schemat kan förekomma, vilket meddelas vid föreläsningar och på kursens hemsida.

3.2 Innehåll

Kursens innehåll definieras av instuderingsschemat (bifogat) och av föreläsningarna.

3.3 Studierna

Studenterna förutsätts studera in kursmaterialet självständigt. Föreläsningarna kommer att vara vägledande för detta. Inga inlämningsuppgifter eller deltentamina förekommer således. Den (intuitiva) förståelsen av fundamentala fysikaliska samband tillmäts större betydelse än skicklig "formelinsättning". Föreläsaren är tillgänglig för konsultation på sitt kontor genom personligt besök (bäst tisdagar kl. 15-17), per e-post eller per telefon.

4. Räkneövningar

Räkneövningar kommer att genomföras på föreläsningstid av föreläsaren. Det förväntas ett aktivt deltagande av studenterna.

5. Laborationer

5.1 Obligatoriska laborationer

Ak2 Ljudvågor sal T 1010
O2 Diffraktion och interferens sal T 2017
O4 Polarisation sal T 2025
O7 Interferometri (Michelson) sal T 2041

5.2 Schema

Se bifogat schema.

5.3 Anmälan

Arne Nyberg delar upp kursens deltagare i laborationsgrupper. Dessa är de samma grupper i laboration ED och Mi3. Maximalt antal laboranter per grupp är 8; till laborationen O7 delas varje laborationsgrupp dessutom i två mindre grupper med maximalt 4 personer per grupp. Eventuella ändringar skall meddelas till kursassistenten.

5.4 Godkännande

5.5 Lab.assistenter

LaborationAssistent Rum e-post Telefon
Ak2 Eleni Ziambaras -- eleni (at) fy.chalmers.se 772 8427
O2 Cecilia Gejke F3124 gejke (at) fy.chalmers.se 772 5175
O4 Nils Tarras-Wahlberg -- tarras (at) fy.chalmers.se 772 3242
O7Kerstin Ramser -- k.ramser (at) fy.chalmers.se 772 3300
O7Helén Jansson -- helen.jansson (at) fy.chalmers.se 772

6. Kursassistent

Per Magnelind, rum C525 (MC2), tel. 772 5478, e-post: perm (at) fy.chalmers.se

7. Tentamen

7.1 Tid och plats

Fredagen den 12 april kl. 8.45-13.45, i sal TL2.

7.2 Betyg

Fem skriftliga uppgifter ges, vardera värda 4 poäng. Uppgifterna är av två kategorier: beräkningar (3 - 4 st) och beskrivande (1 - 2 st). Bedömning sker enligt:

10.0 - 14.5 poäng: betyg GODKÄND

15.0 - 20.0 poäng: betyg VÄL GODKÄND

7.3 Hjälpmedel

Tefyma, Physics Handbook, Mathematics Handbook (Beta), räknare med tömda minnen

7.4 Omtentamen

Lördagen den 4 maj kl. 8.45-13.45, lokal medelas senare. Dessutom omtentamen i augusti. Om färre än 4 studenter har anmäld sig i tid (en vecka innan tentan) ersätts den skriftliga omtentamen av en kortare skriftlig uppgift och en muntlig redovisning av delar av kursens innehål.

8. Godkänd kurs

Examinator är föreläsaren Elsebeth Schröder. För godkänd kurs krävs godkänd skriftlig tentamen och godkänd laborationskurs.

9. Övriga upplysningar

Övriga upplysningar kan fås av föreläsaren Elsebeth Schröder, Soliden (från 28 januari), våning 3, telefon 772 8424, e-post: schroder (at) fy.chalmers.se.

NB: Eftersom jag håller på att flytta till Soliden kan telefon-anknytningen vara avbruten i delar av januari och början av februari. E-mail är därför den säkraste kommunikationsvägen i den perioden.

För laborationsschema kontakta kursassistenten Per Magnelind, rum C525 (MC2), tel. 772 5478, e-post: perm (at) fy.chalmers.se


Tillbaka till:

Huvudmenyn Föreläsare Kursinformation Fortlöpande information

Reviderad 6 februari 2002 av Elsebeth Schröder, schroder (at) fy.chalmers.se