Vågrörelselära och optik (FYN040A)

Naturvetarprogrammet, T4 2001


KURSINFORMATION


  1. Kursinnehåll
  2. Kursmaterial
  3. Föreläsningar
  4. Räkneövningar
  5. Laborationer
  6. Kursassistent
  7. Tentamen
  8. Godkänd kurs
  9. Övriga upplysningar

1. Kursinnehåll

Kursen innehåller tre moment: föreläsningar, räkneövningar och laborationer. En skriftlig tentamen avslutar kursen och omfattar de tre nämnda momenten.

2. Kursmaterial

Föreläsningarnas innehåll kan i stort återfinnas i ett kompendium och en bok:
B.-E. Mellander, Mekaniska vågor, kompendium.
Försäljes vid föreläsningen onsdagen den 17 januari kl. 13.10.

E. Hecht, Optics, 3dje upplagan.
Inköpas individuellt på Cremona.

Laborationshandledningar och tidigare tentamina kommer att försäljas under kursens första veckor.
Dessutom kan följande litteratur rekommanderas som tillägg:
Göran Jönsson, Våglära och optik, Teach Support, Lund, oktober 1999. (c:a 370 kr pä Cremona)

Grant R. Fowles, Introduction to Modern Optics, Second edition, Dover 1975.

3. Föreläsningar

3.1 Tider.

Föreläsningarna följer bifogat schema. Vissa avvikelser från schemat kan förekomma, vilket meddelas vid föreläsningar och på kursens hemsida.

3.2 Innehåll

Kursens innehåll definieras av föreläsningarna. Ett instuderingsschema bifogas.

3.3 Studierna

Studenterna förutsätts studera in kursmaterialet självständigt. Föreläsningarna kommer att vara vägledande för detta. Inga inlämningsuppgifter eller deltentamina förekommer således. Den (intuitiva) förståelsen av fundamentala fysikaliska samband tillmäts större betydelse än skicklig "formelinsättning". Föreläsaren är tillgänglig för konsultation på sitt kontor genom personligt besök (bäst tisdagar kl. 15-17), per e-post eller per telefon.

4. Räkneövningar

Räkneövningar kommer att genomföras på föreläsningstid av föreläsaren. Det förväntas ett aktivt deltagande av studenterna.

5. Laborationer

5.1 Obligatoriska laborationer

Ak2 Ljudvågor sal T 1010
O2 Diffraktion och interferens sal T 2017
O4 Polarisation sal T 2025
I motsats till tidigare år kommer laboration O7 (Interferometri) inte att gå i år.

5.2 Schema

Se bifogat schema.

5.3 Anmälan

Föranmälan till laborationskursen krävs. Anmälningslistor sätts upp på anslagstavlan i Trapphuset torsdagen den 18 januari kl 12 och tas ner 25 januari kl 12. Maximalt antal laboranter per grupp är 8. Eventuella ändringar skall meddelas till kursassistenten.

5.4 Godkännande

5.5 Lab.assistenter

LaborationAssistent Rum e-post Telefon
Ak2 Tobias Bergsten -- bergsten (at) fy.chalmers.se 772 3678
O2 Cecilia Gejke -- gejke (at) fy.chalmers.se 772 5175
O4 Josefina Adebahr -- josefina (at) fy.chalmers.se 772 3352

6. Kursassistent

Maria Tengelin-Nilsson, rum S2041, tel. 772 3330, e-post: tengelin (at) fy.chalmers.se

7. Tentamen

7.1 Tid och plats

Fredagen den 6 april kl. 13.15-18.15 (Ändrad!), lokal VÖ11.

7.2 Betyg

Fem skriftliga uppgifter ges, vardera värda 4 poäng. Uppgifterna är av två kategorier: beräkningar (3 - 4 st) och beskrivande (1 - 2 st). Bedömning sker enligt:

8.0 - 14.5 poäng: betyg GODKÄND

15.0 - 20.0 poäng: betyg VÄL GODKÄND

7.3 Hjälpmedel

Tefyma, Physics Handbook, Mathematics Handbook (Beta), räknare med tömda minnen

7.4 Omtentamen

Lördagen den 5 maj kl. 8.45-13.45, sal ML14.

8. Godkänd kurs

Examinator är föreläsaren Elsebeth Schröder. För godkänd kurs krävs godkänd skriftlig tentamen och godkänd laborationskurs.

9. Övriga upplysningar

Övriga upplysningar kan fås av föreläsaren Elsebeth Schröder, Vasa Byggnad 11, våning 5, telefon 772 8424, e-post: schroder (at) fy.chalmers.se.
För laborationsschema kontakta kursassistenten Maria Tengelin-Nilsson, rum S2041, tel. 772 3330, e-post: tengelin (at) fy.chalmers.se

Tillbaka till:

Huvudmenyn Föreläsare Kursinformation Fortlöpande information

Reviderad 29 mars 2001 av Elsebeth Schröder, schroder (at) fy.chalmers.se